17. 9. 2018

Nejčastější dotazy

Co skauti během roku dělají?
Každý týden probíhají pravidelné schůzky trvající obvykle 1,5 hodiny. Děti se na schůzkách schází po družinách, které mají v průběhu let stálé složení, aby se z dětí vytvořila dobrá parta. Abychom mohli pro každou družinu volit program přiměřený schopnostem a zájmům dětí, jsou družiny rozděleny podle věku.
Vedle pravidelných schůzek pořádáme zhruba dvakrát do měsíce nějakou další akci. Může jít o tématicky zaměřené páteční odpoledne (sportovní odpoledne, rukodělná činnost, drakiáda, bruslení, deskové hry), o jednodenní výpravu do okolí Brna nebo o vícedenní výlet do zajímavých míst v celé České republice.
Vrcholem naší činnosti je dvoutýdenní letní stanový tábor na jednom z našich střediskových tábořišť u Čáslavic nebo Horních Vilémovic poblíž Třebíče.

 

Kdo se o děti stará a jakou mají tito lidé kvalifikaci?
V čele oddílu stojí vždy plnoletý vedoucí, který má tzv. vůdcovskou zkoušku, což je kvalifikace pro vedení dětských kolektivů a vedení letních táborů akreditovaná u MŠMT. Oddíl se skládá z družin, které vedou obvykle 2 “rádcové“. Ti jsou ve věku 15-22 let a prošli kurzem pro práci s dětmi (rádcovský kurz nebo čekatelský kurz), navíc vedou pod dozorem vůdce oddílu nebo některého z jeho zástupců.
Zázemí (materiální, hospodářské, administrativní) oddílům zajišťuje středisko vedené střediskovou radou. V ní jsou plnoletí zkušení vedoucí, kteří mimo jiné moniturují činnost oddílů.
 

Nehrozí dítěti nějaké nebezpečí nebo ohrožení jeho mravního vývoje?
Na všech akcích střediska platí zákaz konzumace alkoholu a drog a také zákaz kouření. Tato omezení se týkají samozřejmě i všech vedoucích. Děti nemají přiležitost se k návykovým látkám dostat a ve svých vedoucích nemají negativní vzory.
Našim cílem je udělat z holek partu, která táhne za jeden provaz. Vedoucí nenechají děti prát se, vzájemně se slovně napadat nebo mluvit sprostě. I v této oblasti jim jdou také sami příkladem.
Osobnímu selhání jednotlivých vedoucích se bráníme několika způsoby. Vedoucím je odpovědnost svěřována postupně a teprve po zvládnutí lehčích úkolů jsou jim svěřovány úkoly složitější. Navíc funguje dvojitá kontrola od vedoucího oddílu a ze strany střediskové rady. Višchni vedoucí, jimž je svěřena větší odpovědnost, museli projít minimálně jedním dlouhodobějším kurzem a museli předložit potvrzení od lékaře pro práci s dětmi.
O vedení dětí a o zázemí ve středisku se stará více než 30 vedoucích starších 15 let. To umožňuje zajištění všech bezpečnostních standardů a účast dostatečného počtu vedoucích na každé akci.

V čem jsou skauti jiní než třeba pionýři nebo tábornická unie?
Junák (což je název české skautské organizace) je největším sdružením věnujícím se práci s dětmi v České republice a skauting je v této oblasti největším hnutím na světě. V ČR mají proto skauti největší síť kluboven, nejvíce (co do počtu a rozmanitosti) vzdělávacích kurzů pro vedoucí a pořádají nejvíce celorepublikových různě zaměřených akcí. Junák má zpracované metody práce s dětmi a podpůrné materiály pro vedoucí.
Být skautem znamená také možnost účastnit se mezinárodních akcí nebo najít zázemí v každé zemi na světě (pouze v 6 zemích na světě nejsou skauti). Pro starší je to možnost cestovat, učit se jazyky a získávat kontakty.
Skauti se také nesnaží děti pouze krátkodobě bavit, ale i dlouhodobě je rozvíjet tak, aby až vyrostou, byly ve společnosti spokojeny a úspěšné a aby dokázaly naslouchat a pomáhat lidem kolem sebe.
Učíme děti vycházet s druhými v kolektivu, vedeme je k samostatnosti (právě u nás dostává většina dětí poprvé v životě odpovědnost za nějakou akci či projekt – samozřejmě pod kontrolou někoho zkušeného) a snažíme se je rozvíjet pro stránce fyzické (sporty, pohybové hry, výlety do přírody), duševní (poznávání věcí kolem sebe, rozvoj logického myšlení) i morální. To jim v budoucnosti pomůže i při hledání zaměstnání.

Kolik to stojí?

Naše činnost je financována z části z prostředků členů a z části z dotací a grantů. Roční příspěvek pro děti činí 1000 Kč a zahrnuje v sobě cenu všech schůzek a většiny jednodenních akcí.
Protože všichni vedoucí pracují s dětmi jako dobrovolníci, patří skauting k nejlevnějším volnočasovým aktivitám.
Cena vícedenní akce závisí na její délce, místě a ročním období. Běžný trojdenní výlet stojí zhruba 400 Kč (80 Kč cestovné + 100 Kč ubytování + 150 Kč jídlo + 50 Kč materiál + 20 Kč rezerva). Vedoucí si platí akce obvykle ze svého, jejich cena je při dobrém hospodaření snížena o nespotřebovanou rezervu nebo o peníze získané z grantů psaných za tímto účelem.

Co má ze členství dítěte rodič?
Rodiče ocení zejména akce pořádané v termínech různých školních prázdnin, kdy by museli zajišťovat pro děti hlídání. Mají také možnost zúčastnit se s dětmi Mikulášské besídky nebo jarního Výletu s rodiči.
Rodiče starších dětí chválí možnosti mezinárodní spolupráce zahrnující velice levné pobyty v zahraničí nebo vzdělávací akce užitečné i pro běžný život.