17. 9. 2018

Slovník skautských pojmů

Skauting, skaut, Junák a junák

Skauting je celosvětové hnutí dětí a mládeže, založené před více než sto lety britským plukovníkem Robertem Baden-Powellem. Pod hlavičkou tohoto hnutí existují na celém světě (vyjma asi šesti totalitních států) skautské organizace. Jednou z nich je i ta česká, celým jménem nazvaná Junák – český skaut, z.s. Členové této organizace se u nás jmenují skauti, případně skautky. Slovo junák pochází od zakladatele českého skautingu, Antonína Benjamína Svojsíka, a přestože se odráží v názvu organizace, jako pojmenování členů hnutí je dnes většinou mladších skautů považováno spíše za archaismus.

Středisko, oddíl, družina

Skautské středisko je nejnižší právně uznávaná organizační jednotka hnutí, stará se o zázemí, provoz kluboven a finance. Každé středisko pod sebou sdružuje několik oddílů, které jsou základní výchovnou jednotkou – v rámci nich děti jezdí na většinu akcí, tráví spolu nejvíce času a nejlépe se znají. Oddíly jsou především podle věku rozděleny na družiny, v nichž probíhají každý týden schůzky.

Skaut, skautka, vlče, světluška, benjamínek, rover a rangers

Jsou to názvy jednotlivých výchovných kategorií rozdělených podle věku. Nejmladší jsou v našem oddíle děti od 4 let do konce první třídy – benjamínci. Starší děti, tj. od druhé třídy do cca 11 let, se nazývají světlušky (holky) a vlčata (kluci). Poté se z nich stávají skauti a skautky, kterými zůstanou až do patnácti. Mladí vedoucí zhruba do 25 let se sdružují ve vlastním „oddíle“ (roverském kmeni), se kterým pořádají vlastní akce; těm se říká roveři a rangers. Starším vedoucím se může říkat oldskauti nebo prostě jen vedoucí.

Vedoucí

Každá družina má dva až tři vedoucí, kteří jsou v nejbližším kontaktu s dětmi, protože pro ně připravují každotýdenní schůzky a jezdí s nimi na všechny akce. Oddíl vede oddílový vedoucí a oddílová rada složená z vedoucích družin, stejně tak středisko vede vedoucí střediska a středisková rada. Vedoucí vyšších organizačních jednotek musí mít povinně složenou vůdcovskou zkoušku, která je uznávána MŠMT, a čtyřicetihodinový kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Vedoucí družin jsou na svoji funkci připravováni skautskými kurzy (rádcovskými a čekatelskými).

Výlet, výprava, trojdeňák

Toto jsou názvy našich víkendových akcí. Nejkratší z nich je výlet, který je jednodenní a většinou v okolí Brna. Potkáme se v sobotu nebo neděli ráno, jdeme pěšky do přírody, ujdeme většinou šest až deset kilometrů a odpoledne se zase vrátíme. Výprava bývá delší, s přespáním; může být dvoudenní, trojdenní (té pak říkáme trojdeňák) nebo vícedenní. Naše tradiční vícedenní výprava jsou Podzimky, které trvají celé podzimní prázdniny.